Archive for the ‘Szkoła, nauka, ludzie’ Category

Sklep internetowy z odzieżą damską

Coraz więcej osób woli wykonywać zakupy przez internet siedząc wygodnie w swoim własnym domu. Jest to zdecydowanie o wiele lepsza forma wykonywania zakupów, zwłaszcza podczas zimnych i deszczowych dni. Co ciekawe według badań o wiele chętniej wykonują zakupy przez internet osoby mieszkające w dużych miastach, niż w małych. Na pierwszy rzut oka wydaje się to trochę nieprawdopodobne, że osoby, które mają pod ręką każdy stacjonarny sklep, wolą znaleźć sklep internetowy z odzieżą damską. Niestety, ale w dużych miastach sklepy są naprawdę mocno zatłoczone i wiele osób rezygnuje z przychodzenia do butików. Poza tym w dużych miastach ludzie naprawdę ciężko i dość długo pracują. Jeśli doliczymy dojazdy to jest to około dziesięciu godzin poza miejscem zamieszkania. Po tylu godzinach pracy i dojazdów nie mamy po prostu siły na to, aby jechać do centrum handlowego po zakupy. W weekendy też staje się to coraz częściej niemożliwe, ponieważ ilość osób w sklepach jest naprawdę ogromna i ciężko jest w spokoju wykonać zakupy. 

WARTOŚCIOWA STRATEGIA

Wartościową strategią jest modyfi­kowanie zachowania, kiedy to wzmacnia się pozytywnie pożądane zachowa­nie, a przy zachowaniu niepożądanym stosuje się wzmocnienia negatywne lub kary. Nie wszyscy przystają na to, że są to jedyne strategie efektywne w przypadku takich uczniów. Curtis i Shaver (1980) przeprowadzili ekspery­ment w szkole średniej z uczniami z ciągu dla niezdolnych; na lekcjach nauk społecznych posłużyli się metodami podobnymi do badania zespołowego i rozwiązywania problemów lokalnych. Rezultaty były znaczące. Okazało się, że w grupie eksperymentalnej wzrosło zainteresowanie uczniów kwestiami społecznymi, poprawiła się zdolność myślenia krytycznego, podniosła samo­ocena.

W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH

W niektórych przypadkach poprawiła się umiejętność czytania ze zrozumieniem. Co ciekawe, metody nauczania zastosowane w eksperymencie bardzo przypominają metody, które badacze zalecają w nauczaniu dzieci zdolnych. W przypadku dzieci zdolnych przydatne są takie metody, jak badania zespołowe, rozwiązywanie problemów lokalnych i samodzielna kon­trola własnego procesu uczenia się. Ostatnia sprawa to ład w klasie. Wielu początkującym nauczycielom panowanie nad ładem przysparza licznych problemów, które zaostrzają się jeszcze w warunkach różnic kulturowych. Jednym ze środków pomocnych w złagodzeniu problemu jest pielęgnowanie stosunków demokratycznych w klasie tak, jak pokazuje model nieformalnych narad Glassera opisany w rozdziale 6. Jeżeli uczniowie mają okazję wypowiedzieć swoje opinie pod­czas takich narad, wiele problemów da się rozwiązać.

NIEUCHRONNE DYLEMATY

Na przykład czy narzucanie norm regulujących życie szkoły jest równoznaczne z brakiem poszanowania kultury ucznia? Doświadczeni nauczyciele dochodzą do wniosku, że szacunek dla kultury wszystkich uczniów wcale nie wymaga odrzucenia szkolnych reguł. Punktualność, jak wiele cech dominującej kultury, w innych kulturach może nie być uznawana za istotną, jest jednak ważna w kulturze większości, więc żeby w jej obrębie dać sobie radę, wszyscy uczniowie muszą umieć dostosować się do tego rodzaju norm, kiedy będą tego wymagać okolicznoś­ci. Rezygnując z narzucania takich norm w szkole, złą wyrządzilibyśmy przysługę wszystkim naszym uczniom.

NARZUCANIE WYMAGAŃ

Nie znaczy to jednak, by narzucać wymagania w klimacie upokorzeń i kar. Nauczyciel powinien bez emocji objaśniać normy i ich skutki uczniom i rodzicom. Nie można zostawić żadnych wątpliwości, że normy szkolne obowiązują tylko w szkole i że uczniowie mają pełne prawo do zachowania własnych norm w granicach swojej subkultury. Zarówno nauczyciele, jak i całe szkoły powinny być gotowe do przemyślenia i zmiany swoich reguł i linii postępowania, jeśli przestały pasować do potrzeb uczniów i społeczności lokalnej.Z edukacją wielokulturową mamy do czynienia wtedy, kiedy uczniowie uczą się uznawać, rozumieć i cenić wszystkie grupy kulturowe wyróżnione ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, język, płeć i kiedy nabywają umiejętności wspólnej pracy z odmiennymi kulturowo grupami.

ODDZIAŁY SZKOLNE

Współcześnie oddziały szkolne obejmują zróżnicowane, wielokulturowe gru­py uczniów. Dla nauczyciela zasadnicze znaczenie ma ukształtowanie klas, w których wszyscy uczniowie traktowani są jednakowo bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne albo trudności w nauce. Formując wielo­kulturowe klasy, efektywni nauczyciele przyjmują perspektywę ekologiczną i postrzegają klasę jako system złożony z wzajemnie powiązanych składni­ków: uczniów, nauczyciela, materiałów dydaktycznych, nauczania i celów. Wszystkie one wchodzą ze sobą w interakcje, których efektem jest uczenie się lub, przeciwnie, zahamowanie uczenia się.

WŚRÓD GŁÓWNYCH SPOSOBÓW

Na pięć głównych sposobów edukacji wielokulturowej składa się: modyfi­kowanie czynności dydaktycznych pod kątem nauczania dzieci o specjalnych ptrzebach lub odmiennych kulturowo; kształtowanie wzajemnego szacunku i uznania między grupami kulturowymi; dokonywanie zmian w programie nauczania w celu ukazania wkładu wniesionego przez inne kultury; wykorzy­stywanie całego środowiska szkolnego w celu utrzymania zróżnicow ania kul­turowego i zagwarantowania równych szans; umożliwienie uczniom dokona­nia krytycznej analizy nierówności występujących w społeczeństwie i przed­sięwzięcia działań skierowanych przeciwko tym nierównościom. Badania nad edukacją wielokulturową pomagają nauczycielowi zrozumieć inne kultury, zrozumieć, co dzieje się w szkole z dziećmi z odmiennych kultur i jak opanować szeroki repertuar metod nauczania wielokulturowego.

DŁUGOLETNIE BADANIA

Długoletnie badania wykazały, że uczniowie z grup mniejszościowych otrzymują gorsze wykształcenie w rezultacie systemu doboru do szkół, furkacji i grupowania według zdolności oraz odmiennych wzorów interakcji z nau­czycielami.Należy uszanować odmienności językowe. Uczniowie nie używający do­minującego języka powinni stać się dwujęzyczni.Z powodu zwyczajów językowych i stereotypów w szkołach i klasach występują uprzedzenia związane z płcią.Pozycja społeczno-ekonomiczna uczniów wywiera ogromny wpływ na efekty uczenia się, głównie wskutek furkacji, grupowania uczniów według zdolności i odmiennych interakcji z nauczycielem. Zwyczajowo uczniowie niepełnosprawni są kształceni gorzej. Nauczanie integrujące ma poprawić tę sytuację.