Category Archives: Szkoła, nauka, ludzie

INFORMACJA ZWROTNA

To dzięki ćwiczeniu i sprzężeniu zwrotnemu nauczanie przynosi efekty. Kiedy uczniowie otrzymują informację o swoich osiągnięciach, zyskują tym samym podstawę do ich doskonalenia. Przydają się tu ustalone procedury sprawdzania prac i zwracania ich uczniom. Dob­rze,

LEPSZA NAUKA ŁADU

Dzięki temu ucznio­wie uczą się materiału lepiej; mętne nauczanie prowadzi do błędów, frustracji zachęca do unikania pracy. Wiele czynników sprzyja jasnemu wyłożeniu materiału. Po pierwsze, nauczyciel musi doskonale zdawać sobie sprawę, czego i jak uczyć, a

INTERWENCJA

Planowanie przedlekcyjne i umiejętne reżyserowanie wydarzeń w klasie może zapobiec wielu trudnościom w utrzymaniu ładu, które zagrażają po­czątkującym nauczycielom. W klasie, jak w każdym zbiorowisku, znajdzie się parę osób, które nie zamierzają zająć się pracą,

PRZYCZYNY NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA

Początkujący nauczyciele, jeszcze gdy byli uczniami, mogli przez wiele lat przypatrywać się destruktywnemu zachowaniu w klasie, bez trudności zatem potrafiliby zestawić listę głównych przyczyn niewłaściwego zachowania uczniów. Na większość list trafiłyby zapewne: praca w szkole

ZNAJOMOŚĆ PRZYCZYN

Aczkolwiek początkujący nauczyciele będą zastanawiać się nad przyczy­nami niewłaściwego zachowania uczniów, powinni unikać poświęcenia na ten cel zbyt wiele czasu. Po pierwsze dlatego, że chociaż znajomość przyczyn pomoże analizować problem, to wcale nie musi prowadzić

UCZNIOWIE W SZKOLE

William Glasser (1986, s. 21) stawia sprawę jasno: „Kiedy uczniowi nie wiedzie się w szkole, często obwiniamy za to złe warunki domowe, choć w rzeczywistości przy­czyna jest taka, że szkoła nie przynosi mu wartej wysiłku

REAKCJA NA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE

Ogólna rada jest taka, żeby zamiast gorączkowo doszukiwać się przy­czyn, skupić uwagę na samym zachowaniu i szukać sposobów wpłynięcia na nie, przynajmniej wtedy, gdy uczeń znajduje się w klasie. Chodzi o to, żeby nauczyciel dokładnie

MOŻLIWOŚĆ ROZPOZNAWANIA

Technika „mimochodem” to następna umiejętność rozpoznawania za­chowania destruktywnego i radzenia sobie z nim. Polega ona na tym, że nauczyciel spostrzega ucznia zachowującego się niewłaściwie i interweniuje bez ostentacji, nie zakłócając toku lekcji. Może podejść bliżej

REAKCJA NA INCYDENTY

W klasie, podobnie jak gdzie indziej, mogą się znaleźć ludzie zachowujący się niewłaściwie. Niewłaściwie zachowuje się kierowca, przekraczając o 8 kilometrów dozwoloną szybkość, człowiek, który uśnie podczas mszy w kościele, ktoś, kto rozmawia w czyte­lni,

SPOSÓB ROZPOZNAWANIA INCYDENTÓW

Sposób rozpoznawania takich in­cydentów i radzenia sobie z nimi wpływa na utrzymanie ładu lekcyjnego.Nauczyciele bardzo różnie reagują na incydenty tego typu. Kounin (1970) wymienia kilka rodzajów zachowania powstrzymującego. Oto trzy z nich: Dosadność. Na ile wyraźnie

NA PODSTAWIE BADAŃ

Na podstawie swoich badań sformułowali wskazówki, jak nauczyciele powinni przejawiać zachowanie powstrzymujące:Powiedz uczniom, żeby przestali zachowywać się niewłaściwie. Nau­czyciel pozostaje z uczniem w kontakcie aż do chwili, gdy ten zacznie zachowywać się odpowiednio.Nawiąż kontakt wzrokowy

ZMIEŃ CZYNNOŚĆ

Jeśli uczeń rozumie procedurę, ale nie stosuje jej poprawnie, żeby zwrócić na siebie uwagę albo z innych zasługujących na naganę przyczyn, nauczyciel może zastosować umiarkowa­ną karę, na przykład pozbawiając go przywilejów.Zmień czynność. Często uczeń porzuca